Sprievodca pre značky BBCode

Úvod

Čo sú značky BBCode?
Značky BBCode je špeciálna implementácia HTML kódu. Používanie týchto značiek vo vašich príspevkoch povoľuje administrátor. Navyše môžete pri odosielaní príspevku dodatočne zakázať používanie značiek v jednotlivých príspevkoch. Značky BBCode sú veľmi podobné štýlu HTML, príkazy sú zapísané v zložených zátvorkách [ a ] namiesto < a > a určujú ako a či bude určený text zobrazený. V závislosti na používanej šablóne fóra môže byť používanie zjednodušené pridaním rozhrania umiestneného nad text rozpísanej správy, v ktorom je možné jednotlivé značky zadávať pomocou myši. Aj napriek tomu by ste si mali tohto sprievodcu prečítať.
Hore

Formátovanie textu

Ako vytvoriť text formátovaný tučne, kurzívou či podčiarknutý?
Značky BBCode obsahujú príkazy umožňujúce rýchlu zmenu štýlu vášho textu. Toto môžete dosiahnuť nasledujúcimi postupmi.
 • Ak chcete písaný text označiť tučným písmom, uzavrite ho medzi [b][/b], príklad: [b]Ahoj[/b].
  Výsledkom je Ahoj.
 • Ak chcete text podčiarknuť, uzavrite ho medzi [u][/u], príklad: [u]Dobrý deň[/u].
  Výsledkom je Dobrý deň
 • Ak chcete text písať kurzívou, uzavrite ho medzi [i][/i], príklad: Toto je [i]ukážka[/i].
  Výsledkom je: Toto je ukážka.
Hore

Ako zmeniť farbu a veľkosť písma?
Na zmenu farby alebo veľkosti textu je určených niekoľko príkazov. Majte na pamäti, že výstup bude zobrazený v závislosti na vašom prehliadači a systéme:
 • Ak chcete zmeniť farbu textu, uzavrite požadovaný text medzi [color=][/color]. Môžete použiť buď názvy farieb (napr. red, blue, yellow atď.) alebo odpovedajúce hexadecimálne kódy farby, napr. #FFFFFF, #000000. Na príklade si ukážeme ako vytvoriť červený text:

  [color=red]Ahoj![/color] alebo [color=#FF0000]Ahoj![/color].
  Výsledkom bude Ahoj!.
 • Zmenu veľkosti textu vykonáme podobne použitím [size=][/size]. Táto značka je závislá na šablóne fóra, väčšinou má preddefinované číselné hodnoty, ktoré majú priradenú odpovedajúcu veľkosť písma v percentách, začínajúc od 20 (veľmi malé písmo, najmenej viditeľné) až po 200 (veľmi veľké). Ukážka:

  [size=30]MALÉ[/size].
  Výsledkom je MALÉ,

  zatiaľ čo

  [size=200]VEĽKÉ[/size]

  zobrazí text VEĽKÉ.
Hore

Je možné spájať formátovacie značky?
Áno, toto je možné, na nasledujúcom príklade si ukážeme ako správne tieto značky zapísať:

[size=200][color=red][b]Pozri sa[/b][/color][/size].

Výsledkom je: Pozri sa.

Neodporúčame označovať takýmto spôsobom príliš veľa textu! Pokiaľ nedodržíte postupnosť ukončení značiek v poradí, v akom boli vkladané, bude text zobrazený chybne! Vždy je potrebné uzavierať značky v postupnosti, v akej boli zadané. Pozrite sa na nasledujúcu ukážku, kde sú značky nekorektne uzavreté:
[b][u]Toto je zle[/b][/u].

Hore

Citácia a pevná šírka textu

Ako vytvoriť citáciu?
Sú dva spôsoby zadania citovaného textu, s uvedením autora a bez neho.
 • Ak použijete funkciu Citovať, všimnite si, že do vašej správy je vložený blok textu uzavretý do [quote=""][/quote]. Tento spôsob pridá k citácií poznámku o autorovi citácie, prípadne iný údaj, ktorý zadáte. V nasledujúcom príklade si ukážeme ako zadáme text, ktorý vyslovil Karol Novák:

  [quote="Karol Novák"]Toto je text, ktorý vyslovil tento pán.[/quote]

  Výsledkom bude automatické pridanie textu "Karol Novák napísal:" a text citácie. Pamätajte, že meno musíte zadať do úvodzoviek "", nie sú len voliteľné.
 • Druhým spôsobom je citovať iba text. Požadovaný text, ktorý chcete citovať, uzavrite medzi [quote][/quote]. Keď si zobrazíte výsledok takejto správy, daný text bude zobrazený v oddelenom bloku.
Hore

Zapísanie zdrojového kódu alebo pevná šírka textu
Ak chcete vložiť kus kódu alebo čokoľvek, čo vyžaduje pevnú šírku (písmo typu Courier), uzavrite text medzi [code][/code].

Napríklad: [code]echo "Toto je kód";[/code].

Celé formátovanie použité v rámci [code][/code] je po zobrazení vynechané. Zvýraznenie syntaxe PHP je možné použitím [code=php][/code]. Toto sa odporúča na zvýšenie čitateľnosti zadaného kódu PHP.
Hore

Generovanie zoznamov

Vytváranie jednoduchého zoznamu
Značky BBCode obsahujú aj príkazy na vytváranie zoznamov. Podporované sú dva druhy zoznamov, jednoduchý a štruktúrovaný rovnako ako ich HTML ekvivalenty. Jednoduchý zoznam zobrazí jednotlivé položky zoznamu postupne pod sebou oddelené odrážkou. Na vytvorenie zoznamu použite [list][/list] a definujte jednotlivé položky pomocou [*]. Pozrite sa na nasledujúcu ukážku jednoduchého zoznamu:

[list]
[*]červená
[*]modrá
[*]zelená
[/list]

Toto vytvorí zoznam:
 • červená
 • modrá
 • zelená
Hore

Vytváranie štruktúrovaného zoznamu
Druhým spôsobom je vytváranie štruktúrovaných zoznamov. Od predchádzajúceho typu sa líši znakom pred textom jednotlivých položiek, namiesto bodky je tu použitý niektorý z dvoch spôsobov vzostupného označenia položiek zoznamu. Na vytvorenie číslovaného zoznamu použite [list=1][/list], pre abecedný zoznam zase [list=a][/list]. Jednotlivé položky zoznamu definujete pomocou [*]. Pozrite sa na nasledujúcu ukážku:

[list=1]
[*]červená
[*]modrá
[*]zelená
[/list]

Výsledkom bude
 1. červená
 2. modrá
 3. zelená
Na vytvorenie abecedného zoznamu použite:

[list=a]
[*]prvá možná odpoveď
[*]druhá možná odpoveď
[*]tretia možná odpoveď
[/list]

Výsledkom bude
 1. prvá možná odpoveď
 2. druhá možná odpoveď
 3. tretia možná odpoveď
Hore

Vytvorenie odkazu

Odkaz na iné webové stránky
Značky BBCode podporujú množstvo spôsobov vytvorenia odkazov URL na iné internetové stránky:
 • Prvým spôsobom je použiť značku [url=]text[/url], za znak = potom doplníte URL adresu, na ktorú chcete odkazovať. Pozrite sa na nasledujúci príklad odkazujúci na server phpBB.com:

  [url=http://www.phpbb.com/]Navštívte phpBB![/url]

  Týmto sa vygeneruje odkaz Navštívte phpBB!. Pamätajte, že pokiaľ kliknete na tento vytvorený odkaz, otvorí sa v rovnakom alebo novom prehliadača, záleží na jeho nastavení.
 • Ak chcete zobraziť URL priamo ako odkaz použite nasledujúci postup:

  [url]http://www.phpbb.com/[/url]

  Týmto sa vygeneruje odkaz http://www.phpbb.com/.
 • V prípade zadania syntakticky správnej URL adresy aj bez začiatočného http:// do textu príspevku sa táto automaticky zmení na odkaz. Skúste napríklad zadať do príspevku www.phpbb.com a uvidíte, že sa vám text vo výsledku zobrazí automaticky ako odkaz www.phpbb.com.
 • Obdobným spôsobom sa dajú vytvárať aj odkazy na e-mailové adresy, zadajte požadovanú e-mailovú adresu podľa príkladu:

  [email]no.one@domain.adr[/email]

  Výsledok potom bude no.one@domain.adr alebo môžete zadať v texte príspevku no.one@domain.adr a adresa sa opäť automaticky premení na odkaz.
Ako aj pri ostatných značkách BBCode, môžete URL odkaz zadať medzi ktorékoľvek ďalšie značky: Ak uzavriete URL medzi [img][/img] (viď nasledujúca otázka) môže byť odkazom aj obrázok. Nesmiete však zabudnúť na správnu postupnosť uzatvárania značiek.

[url=http://www.google.com/][img]http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif[/url][/img]

je nesprávne a môže to viesť až k odstráneniu vášho príspevku. Takže pozor.
Hore

Zobrazenie obrázkov v príspevkoch

Vloženie obrázka do príspevku
Značky BBCode ďalej umožňujú vkladanie obrázkov do textu príspevku či správy. Pri vkladaní obrázkov pamätajte na dve zásadné veci: väčšina používateľov nemá v láske príspevky s veľkým množstvom obrázkov a vkladaný obrázok už musí byť na internete (nestačí, aby existoval na vašom počítači, pokiaľ na ňom nemáte vlastný webový server). Na zobrazenie obrázka musíte uzavrieť jeho URL adresu medzi [img][/img]. Napríklad:

[img]http://www.pcforum.sk/templates/white/images/logo_left.gif[/img]

Ak zadáte URL adresu obrázku medzi [url][/url], môže byť odkazom obrázok, napr.

[url=http://www.pcforum.sk/][img]http://www.pcforum.sk/templates/white/images/logo_left.gif[/img][/url].

Výsledkom bude

Hore

Vloženie prílohy do príspevku
Prílohy je možné pridávať pomocou novej značky BBCode [attachment=][/attachment], ak je funkcia pridávania príloh povolená administrátorom a máte príslušné práva na ich vytváranie. V okne písania príspevku sa nachádza rozhranie, pomocou ktorého môžete vkladať prílohy.
Hore

Ďalšie záležitosti

Môžem si pridať svoje vlastné značky?
Ak ste administrátor fóra a máte dostatočné oprávnenia, môžete pridávať ďalšie značky BBCode v sekcii Vlastné značky BBCode.
Hore
cron